Tijdelijke subsidieregeling moet kosten kinderopvang voor ouders verlagen

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Bonaire en Sint Eustatius kunnen vanaf 1 juli 2020 in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Deze subsidie is een volgende stap van het programma BES(t) 4 kids om de kinderopvang voor ouders meer toegankelijk te maken. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang. De bedoeling is dat in 2022 een structurele financieringsregeling voor de kinderopvang ingevoerd wordt.

Het programma BES(t) 4 kids is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en buitenschoolse opvang en het (financieel) toegankelijk maken van de opvang voor alle kinderen in Caribisch Nederland. Hiervoor is jaarlijks circa 10 miljoen euro beschikbaar. De bedoeling is dat de kinder- en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland in 2022 (financieel) toegankelijk is voor alle kinderen tot circa 12 jaar.

Tijdelijke subsidieregeling
Kinderopvangorganisaties op Bonaire en Sint Eustatius die in het bezit zijn van een exploitatievergunning op grond van de Eilandsverordening Kinderopvang kunnen vanaf 1 juli 2020 in aanmerking komen voor de kostprijs verlagende subsidie. Voor kinderopvangorganisaties die in 2019 reeds kinderen hebben opgevangen, is voldoende dat zij een dergelijke aanvraag voor een exploitatievergunning bij het openbaar lichaam hebben ingediend.
De tijdelijke subsidieregeling wordt onder verantwoordelijkheid van het Rijk uitgevoerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de openbare lichamen. Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB) en worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het openbaar lichaam.

Bonaire
Kinderopvangorganisaties op Bonaire kunnen een subsidieaanvraag indienen vanaf het moment dat de Eilandsverordening Kinderopvang is goedgekeurd door de Eilandsraad. Als dit voor 1 juli 2020 gebeurt, kunnen kinderopvangorganisaties voor 1 augustus 2020 subsidie aanvragen voor het derde kwartaal van 2020.
Op Bonaire bedraagt de kostprijs verlagende subsidie 200 dollar per kind per maand voor de dagopvang en 150 dollar per kind per maand in de buitenschoolse opvang. Kinderopvangorganisaties op Bonaire die de subsidie krijgen, mogen voor dagopvang en buitenschoolse opvang een ouderbijdrage vragen van maximaal 200 dollar per maand. Deze kinderopvangorganisaties moeten dan een minimum ouderbijdrage van 150 dollar per maand voor dagopvang en 100 dollar per maand voor buitenschoolse opvang vragen. Dit is om te waarborgen dat de subsidie door de kinderopvangorganisaties ook wordt gebruikt om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. De voorwaarde van de minimale ouderbijdrage geldt niet voor organisaties die van het openbaar lichaam al een (andere) subsidie ontvangen. Ouders die de minimale ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het openbaar lichaam een kindplaatssubsidie aanvragen.

Sint Eustatius
Kinderopvangorganisaties op Sint Eustatius die bij het openbaar lichaam al een aanvraag hebben ingediend voor een exploitatievergunning kunnen vanaf vandaag in overleg met de frontoffice een subsidieaanvraag indienen. De subsidiebedragen op Sint Eustatius variëren van 80 dollar per kind per maand in de dagopvang tot 200 dollar per kind per maand in de buitenschoolse opvang. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het openbaar lichaam een kindplaatssubsidie aanvragen.

Saba
De kostprijs verlagende subsidie is in 2020 niet van toepassing voor kinderopvangorganisaties gevestigd op Saba. Op Saba zijn de kosten voor kinderopvang voor ouders al lager dan de minimale ouderbijdrage in de subsidieregeling. Met de financiering vanuit BES(t) 4 kids investeert het Openbaar Lichaam Saba (OLS) dit jaar in het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van kinderopvang faciliteiten. Daarnaast ondersteunt OLS ouders met een laag inkomen. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij OLS een kindplaatssubsidie aanvragen.

 

Meer informatie is beschikbaar op www.best4kids.nu en www.uitvoeringvanbeleidszw.nl