Kinderopvang in Caribisch Nederland voor ieder kind beter toegankelijk

De ouderbijdrage voor de kinderopvang in Caribisch Nederland gaat voor de meeste ouders fors omlaag. De opvang moet vanaf 2022 voor alle kinderen toegankelijk zijn. Dat melden staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) en minister Arie Slob (OCW) in een brief aan de Tweede kamer over het nieuwe financieringsstelsel voor de kinderopvang in Caribisch Nederland. Ouders gaan in de loop van dit jaar al minder betalen voor kinderopvang. Een tijdelijke subsidieregeling treedt dan in werking.

Het kabinet en de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben vorig jaar afspraken gemaakt over het verbeteren van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Het Rijk en de eilanden hebben daarvoor het programma BES(t) 4 kids ingericht. Met dit programma wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en aan het (financieel) toegankelijk maken van de opvang voor alle kinderen. Hier is jaarlijks circa 10 miljoen euro voor beschikbaar. Met het geld kunnen de kosten die ouders betalen voor de opvang fors naar beneden en komt er meer ruimte voor het opleiden en bijscholen van werknemers in de kinderopvang.

Op dit moment is de opvang op de eilanden naar verhouding duur. Een deel van de ouders kan de kosten voor dagopvang of buitenschoolse opvang niet opbrengen. Vanaf 2022 wordt de kinderopvang in Caribisch Nederland zo ingericht dat deze toegankelijk is voor alle kinderen. Gelet op de armoede, de sociaaleconomische problemen en de taalproblematiek in Caribisch Nederland krijgen alle kinderen tot 4 jaar in de kinderopvang dan voorschoolse educatie aangeboden. Ook zal de kwaliteit van de buitenschoolse opvang, voor kinderen in het primair onderwijs (tot circa 12 jaar), worden verbeterd.

De ouderbijdrage gaat voor de meeste ouders in Caribisch Nederland flink naar beneden. Ouders met een laag inkomen ontvangen extra compensatie waardoor de kinderopvang ook voor hen toegankelijk wordt. In het kader van het lokale armoedebeleid hebben de openbare lichamen daarnaast de mogelijkheid om de kosten geheel te vergoeden voor ouders die geen bijdrage kunnen opbrengen. De komende periode vindt nader onderzoek plaats naar de kostenstructuur van de kinderopvang op de eilanden om de juiste hoogte van de vergoeding te kunnen bepalen. Kinderopvangorganisaties moeten in het bezit zijn van een exploitatievergunning van het openbaar lichaam om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Kinderopvangorganisaties die aan de voorwaarden in de eilandverordening voldoen, komen voor een vergunning in aanmerking.

Tijdelijke subsidieregeling
Het kabinet wil dat ouders dit jaar al kunnen profiteren van de investeringen in betere kinderopvang. Vooruitlopend op de nieuwe situatie treedt daarom medio 2020 een tijdelijke subsidieregeling in werking. Kinderopvangorganisaties met een vergunning kunnen zo in aanmerking komen voor subsidie vanuit de Rijksoverheid om de ouderbijdrage te verlagen en te investeren in de kwaliteit van de kinderopvang. De regeling wordt later dit jaar gepubliceerd.