Informatie voor:

Kinderopvang Sint Eustatius

Het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft, in samenwerking met de openbare lichamen van Bonaire en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het Bestuurscollege van Sint Eustatius heeft de concept-eilandverordening aan de eilandsraad aangeboden. De eilandverordening is door de eilandsraad goedgekeurd en op 1 januari 2020 in werking getreden. 

De eilandverordening is in januari 2020 in werking getreden. Vanaf dat moment moeten alle opvangorganisaties een exploitatievergunning hebben om kinderopvang te mogen bieden. Om deze vergunning te verkrijgen en te behouden dienen de organisaties aan verschillende kwaliteitseisen te voldoen, zoals een pedagogisch beleidsplan, een minimum opleidingsniveau, stamgroepen binnen de kinderopvangcentra en het aantal in te zetten beroepskrachten per stamgroep.

Alle centra dienen te beschikken over een vergunning. Voor de organisaties die bestonden voor december 2017 was er een overgangsperiode om te zorgen dat aan alle nieuwe vereisen voldaan kon worden. Een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend bij OLE.

De aanvraag bevat in ieder geval: 

 • Kopie vestigingsvergunning
 • Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 3 maanden
 • Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden, kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en, indien van toepassing, kopie aandelenregister
 • Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en afschrift verblijfstitel en/of verblijfsvergunning
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van aanvrager en beroepskrachten
 • Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel
 • Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
 • Openings- en sluitingstijden
 • Het (voorgenomen) adres
 • Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
 • Stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling kindercentrum
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
 • Een plattegrond
 • Betalingsbewijs leges

Nadat de aanvraag is ingediend, vraagt het OLE advies aan de kwaliteitscommissie die de aanvraag onderzoekt. Het OLE heeft 6 tot8 weken de tijd om op het verzoek te reageren. Als er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen, zal het OLE de aanvrager informeren.

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Sint Eustatius kunnen in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB). Zij worden daarbij ondersteund door de frontoffice (en UVB) die hiervoor is ingericht bij het OLE.

Hoogte kostprijs verlagende subsidie (vanaf 1 januari 2024)
Op Sint Eustatius bedraagt de kostprijs verlagende subsidie voor de dagopvang maximaal $ 536,- per kind per maand en voor de buitenschoolse opvang maximaal $ 482,- per kind per maand. 

Hoogte ouderbijdrage (vanaf 1 januari 2023)
De hoogte van de ouderbijdrage op Sint Eustatius is minimaal $ 75,- per kind per maand in de dagopvang en $ 40,- per kind per maand voor de buitenschoolse opvang. 

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het OLE een kindplaatssubsidie aanvragen. Sommige kinderopvangorganisaties die al een subsidierelatie met het OLE hebben mogen met toestemming van het OLE een lagere ouderbijdrage in rekening brengen.

Meer informatie?

Het toezicht op de dagopvang en buitenschoolse opvang en de kwaliteit ervan is de taak van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan onderdelen van het toezicht laten uitvoeren door lokale inspecteurs.

Op Sint Eustatius zijn 2 inspecteurs actief die de opvangorganisaties bezoeken. Zij hebben de bevoegdheid om onaangekondigd langs te komen, maar meestal geven ze aan wanneer ze komen omdat ze informatie nodig hebben van het management.

Er wordt een rapport opgesteld en op basis daarvan wordt er advies gegeven aan de opvangorganisatie. In het advies staat beschreven welke punten aandacht verdienen en op welke termijn. De opvangorganisaties worden opnieuw bezocht om te bekijken of de verbeteringen zijn doorgevoerd. Zijn deze niet aangepast, dan volgt er een negatief advies aan de kwaliteitscommissie. In het meest ernstige geval kan dat leiden tot (tijdelijke) sluiting.

 • Idealiter kan het management van kindercentra op HBO-niveau functioneren. Er is een tweewekelijkse bijeenkomst met alle directeuren (Platform B4Kids) om informatie te delen en informatieve workshops te geven.
 • Het pedagogisch personeel moet minimaal een opleiding op niveau 2 CVQ (Caribbean Vocational Qualification) hebben. Sinds februari 2019 is gestart met een erkende opleiding op niveau 2 CVQ voor ECD (Early Childhood Development). De opleiding wordt gegeven door GVP school en gevolgd door studenten van de middelbare school en personen werkzaam in de kinderopvang die nog geen kwalificatie hebben. De stage vindt plaats bij Buzzy Bees Daycare Center, het officiële leerinstituut voor deze opleiding.
 • In februari 2020 is een training voor jeugdleiders gestart. Dit is een CVQ 2 training en deze wordt georganiseerd door GVP.
 • Het is de planning om in 2022 te starten met een niveau 3 opleiding SPW.
 • OLE vindt het belangrijk dat alle kinderopvangorganisaties met dezelfde pedagogische methode werken; het High Scope Curriculum. Twee medewerkers hebben een opleiding gevolgd in Michigan. Zij leiden nu het personeel van de kinderopvangorganisaties verder op. Daarnaast is 1 medewerker begonnen met de opleiding High Scope op Saba en in 2022 geefteen trainer van High Scope Michigan een training aan de kinderopvangmedewerkers.
 • Eind 2019 nam van elke organisatie een persoon deel aan de training Conscious Discipline. Dit programma richt zich op bewust positief opvoeden, zowel door ouders als door de kinderopvang en scholen. De bedoeling is dat dit programma geïmplementeerd wordt en dat ouders hierbij worden betrokken.

Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Met goede arbeidsvoorwaarden in de sector wordt werken in de kinderopvang aantrekkelijker en zijn kinderopvangorganisaties in staat om goed opgeleide medewerkers aan te trekken en vast te houden.

Daarom wil het programma BES(t) 4 kids de kinderopvangorganisaties helpen bij  het structureel verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Het streven is om te komen tot een collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst: de CAO Kinderopvang CN. Hierin kunnen zaken zoals minimale salarissen, vakantie(geld) en pensioen collectief geregeld worden. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van de sector aanzienlijk.

Een CAO Kinderopvang is echter niet van vandaag op morgen geregeld. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Zo worden bijvoorbeeld eerst alle wensen en behoeften van werkgevers en werknemers op de drie eilanden geïnventariseerd. Ook moeten werkgevers en werknemers in de kinderopvang zich organiseren, bijvoorbeeld in een werkgeversvereniging en vakbond. Daarna zijn veel gesprekken tussen werkgevers en werknemers nodig om het eens te worden over een eerste CAO. BES(t) 4 kids faciliteert en stimuleert dit proces.

Panden van opvangorganisaties moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. OLE ondersteunt de buitenschoolse opvang om te komen tot huisvesting die voldoet aan de eisen in de basisverordening Kinderopvang. Gezien de slechte conditie van de gebouwen waar de buitenschoolse opvangorganisaties zijn gevestigd, wordt er gewerkt aan een plan voor gemeenschappelijke huisvesting voor de buitenschoolse opvang.

Buzzy Bees werkt hard aan de benodigde verbeteringen. Er heeft een uitbreiding van de “baby room” plaatsgevonden en er kunnen meer baby’s op een verantwoorde manier opgevangen worden.