Informatie voor:

Kinderopvang Saba

Het Rijk heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het Bestuurscollege van Saba heeft de concept-eilandverordening aan de eilandsraad aangeboden en deze is in mei 2020 door de eilandsraad goedgekeurd

De eilandsverordening vormt de basis voor zowel huidige als nieuwe organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Sinds 1 juni 2020 geldt de eilandsverordening voor alle kinderopvangorganisaties.

Sinds de eilandsverordening van kracht is, moeten alle kindercentra en geregistreerde gastouders een exploitatievergunning hebben om kinderopvang aan te bieden. Alle nieuwe kinderopvangorganisaties moeten eerst deze exploitatievergunning aanvragen.

Klik hier voor de eilandverordening Saba (ENG)

Klik hier voor de kwaliteitseisen (Engels)

Zoals opgenomen staat in de eilandverordening, moet voor het openen van een ​​dagopvang of buitenschoolse opvang een vergunning aangevraagd worden bij het OLS.

De aanvraag dient gericht te zijn aan het Bestuurscollege en bevat in ieder geval: 

 • Kopie vestigingsvergunning
 • Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 3 maanden
 • Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden, kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en, indien van toepassing, kopie aandelenregister
 • Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en afschrift verblijfstitel en/of verblijfsvergunning
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van aanvrager en beroepskrachten
 • Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel
 • Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
 • Openings- en sluitingstijden
 • Het (voorgenomen) adres
 • Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
 • Stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling kindercentrum
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
 • Een plattegrond
 • Betalingsbewijs leges

Het Bestuurscollege zal advies inwinnen bij de Commissie voor Kwaliteitszorg. Het Bestuurscollege heeft 6 tot 8 weken de tijd om op het verzoek te reageren. Als er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen, zal de aanvrager geïnformeerd worden.

Organisaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang op Saba kunnen sinds 1 januari 2021 in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB). Zij worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het OLS. De frontoffice bevindt zicht bij de afdeling “Community Development”. 

Hoogte kostprijs verlagende subsidie (vanaf 1 januari 2024)
Op Saba bedraagt de kostprijs verlagende subsidie voor de dagopvang maximaal $ 536,- per kind per maand en voor de buitenschoolse opvang maximaal $ 482,- per kind per maand. 

Hoogte ouderbijdrage (vanaf 1 januari 2023)
De hoogte van de ouderbijdrage op Saba is $ 75,- per kind per maand voor de dagopvang. Voor de buitenschoolse opvang is de ouderbijdrage $ 40,- per kind per maand.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het OLS een kindplaatssubsidie aanvragen.

Meer informatie?

Het toezicht op de kinderopvang en de kwaliteit ervan is de taak van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan onderdelen van het toezicht laten uitvoeren door een lokale organisatie.

De afdeling Volksgezondheid bezoekt de kinderopvang regelmatig om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige en hygiënische omgeving zijn. Verpleegkundigen zijn beschikbaar voor vragen over gezondheid en algemeen welzijn van kinderen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling Volksgezondheid van OLS.

Sinds de implementatie van de eilandverordening, vindt jaarlijks toezicht op organisaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang plaats. Toezicht en handhaving zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen de juiste zorg krijgen in een veilige omgeving. Inspecties vinden ook jaarlijks plaats om te controleren of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. 

CVQ 2
Sinds de eilandverordening voor kinderopvang van kracht is, moeten alle beroepskrachten in de kinderopvang voldoen aan de minimum scholingseis van CVQ 2 om te kunnen blijven werken met kinderen. Hiervoor geldt een grace-period.

Om het huidige personeel van de dagopvang en buitenschoolse opvang op te leiden wordt een programma op CVQ niveau 2 aangeboden op de Saba Comprehensive School. Het programma duurt 2 jaar, met 1 dag school per week en 4 dagen on-the-job training. Het personeel van beide organisaties neemt momenteel deel aan de CVQ 2 opleiding. De eerste groep heeft dit afgerond in de zomer van 2022 en de tweede groep zal dit afronden in 2022/2023. Er is een derde groep opgestart, gericht op Spaanstalige medewerkers. Zij ronden het programma af in 2024.

Daarnaast wordt SPW MBO niveau 3 aangeboden aan medewerkers die CVQ 2 afgerond hebben en verder willen leren. Dit programma wordt aangeboden door NIPA uit St. Maarten, in nauwe samenwerking met de Saba Comprehensive School.

Conscious Discipline
Conscious Discipline is een training die in 2019 heeft plaatsgevonden. De training biedt zowel leerkrachten als ouders handvatten bij het werken en communiceren met kinderen.

Het is de bedoeling om ook in 2022 door te gaan met Conscious Discipline voor verdere training en ontwikkeling van medewerkers uit de kinderopvang en de basisschool. Er is gestart met een online training van Conscious Discipline waar 75 personen van Saba zich voor kunnen inschrijven, zowel voor medewerkers van de kinderopvangcentra als voor de basisschool, Child Focus en de bibliotheek. Alle belanghebbenden die direct of nauw met kinderen werken worden aangemoedigd om deel te nemen aan de bewuste Conscious Discipline training, omdat het een positieve impact zal hebben op de kinderen.

High Scope
In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met een High Scope training voor medewerkers van de dagopvang, buitenschoolse opvang en SHS. Dit programma zal gebruikt worden voor alle 0 tot 5 jarigen en moet zorgen voor een doorgaande leerlijn en ondersteunen in de overgang van de kinderopvang naar het basisonderwijs. High Scope is volledig geïmplementeerd bij de dagopvang en de buitenschoolse opvang. 

Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Met goede arbeidsvoorwaarden in de sector wordt werken in de kinderopvang aantrekkelijker en zijn kinderopvangorganisaties in staat om goed opgeleide medewerkers aan te trekken en vast te houden.

Daarom wil het programma BES(t) 4 kids de kinderopvangorganisaties helpen bij  het structureel verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Het streven is om te komen tot een collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst: de CAO Kinderopvang CN. Hierin kunnen zaken zoals minimale salarissen, vakantie(geld) en pensioen collectief geregeld worden. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van de sector aanzienlijk.

Een CAO Kinderopvang is echter niet van vandaag op morgen geregeld. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Zo worden bijvoorbeeld eerst alle wensen en behoeften van werkgevers en werknemers op de drie eilanden geïnventariseerd. Ook moeten werkgevers en werknemers in de kinderopvang zich organiseren, bijvoorbeeld in een werkgeversvereniging en vakbond. Daarna zijn veel gesprekken tussen werkgevers en werknemers nodig om het eens te worden over een eerste CAO. BES(t) 4 kids faciliteert en stimuleert dit proces.

Er is één locatie voor dagopvang op Saba, in het huis van de gouverneur. De locatie van de gouverneur huisvest baby’s van 3 maanden tot peuters van 3 jaar oud.

De buitenschoolse opvang bevindt zich in The Bottom, in het Sunny Valley Youth Center dat wordt beheerd door de Saba Reach Foundation (SRF). De buitenschoolse opvang heeft toestemming van OLS en SRF om het gebouw te gebruiken voor buitenschoolse opvang.

Er is een plan om een nieuwe kinderopvang voor dagopvang en buitenschoolse opvang te bouwen in The Bottom. De bouw start in 2022 en duurt ongeveer twee jaar. Het nieuwe gebouw zal ruim 180 kinderen kunnen huisvesten. Dit vergroot de huidige capaciteit van de dagopvang en buitenschoolse opvang, inclusief het beoogde aantal plaatsen voor baby’s.