Nieuwe BES(t) 4 Kids regelingen voor kwaliteit en toegankelijkheid kinderopvang

BES(t) 4 Kids streeft twee doelen na: het versterken van de kwaliteit van de kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen en het verbeteren van de financiële toegankelijkheid voor ouders. Het programma beoogt om begin 2020 twee belangrijke regelingen in werking te laten treden: een nieuwe eilandverordening met kwaliteitscriteria voor kinderopvangorganisaties en een subsidieregeling om de kosten voor ouders te verlagen.

Het Rijk heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het bestuurscollege van Sint Eustatius heeft de verordening op 3 december 2019 vastgesteld. De bestuurscolleges van Bonaire en Saba hebben hun concept-eilandverordeningen deze maand aan de eilandsraden aangeboden. Het is de bevoegdheid van de eilandsraad om een concept-eilandverordening te beoordelen en vast te stellen. Pas na die goedkeuring kan de eilandverordening kinderopvang daadwerkelijk in werking treden.

Vanaf dat moment moeten kinderopvangorganisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een exploitatievergunning hebben om hun diensten aan te bieden. In de concept-eilandverordening staan alle kwaliteitscriteria waar organisaties aan moeten voldoen om deze vergunning te krijgen en te behouden. Denk bijvoorbeeld aan het maximale aantal kinderen per groep, de pedagogische kwaliteit, het opleidingsniveau van de beroepskrachten en de veiligheid van ruimtes.

Nieuwe kinderopvangorganisaties moeten bij aanvang meteen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Bestaande organisaties krijgen een redelijke tijd om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hierbij krijgen ze hulp van het BES(t) 4 Kids programma. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een pedagogisch beleidsplan of met scholingsprogramma’s zodat het personeel kan voldoen aan de nieuwe opleidingscriteria.

Het programma BES(t) 4 Kids zal ook een subsidieregeling voor 2020 opstellen. Met de subsidie kunnen de organisaties eventuele extra kosten voor het verbeteren van de kwaliteit opvangen en zo mogelijk de ouderbijdrage verlagen. De subsidieregeling wordt begin 2020 bekend gemaakt. Dan is ook duidelijk welke organisaties, en onder welke voorwaarden, voor subsidie in aanmerking komen.

Uiteindelijk moeten alle regelingen en acties van BES(t) 4 Kids resulteren in een veilige en zorgzame opvangomgeving voor kinderen die toegankelijk is voor alle ouders in Caribisch Nederland.