Meerjarenplan versterking kinderopvang van start

De Staatssecretarissen Van Ark en Knops hebben tijdens hun bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire een meerjarenplan getekend voor het versterken van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Het programmaplan komt voort uit een samenwerking tussen de drie Openbare Lichamen en de Ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

BES(t) 4 Kids, zoals het programma wordt genoemd, bestaat uit een overkoepelende aanpak voor Caribisch Nederland en drie eilandelijke plannen van aanpak. Het doel van de samenwerkende partijen is het realiseren van kwalitatieve kinder-, voor- en naschoolse opvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De focus ligt op het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen tot en met 12 jaar die voor alle ouders betaalbaar is.

 

De basis van het programma is een wettelijke regeling waarin een nieuwe vorm van bekostiging en inspectie is opgenomen. Deze regeling in ontwikkeling wordt per eiland vertaald naar een lokale verordening die rekening houdt met de eilandspecifieke omstandigheden. Om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen, krijgen uitvoerende organisaties (zoals kinderopvang, naschoolse opvang en scholen) ondersteuning vanuit het Openbaar Lichaam. Het is de bedoeling dat het Rijk deze organisaties vanaf 2022 rechtstreeks bekostigd.

 

Met de ondertekening van het programmaplan en de introductie van de stuurgroep, gaat het programma nu officieel van start. De maatschappelijke en uitvoerende partners worden nauw betrokken bij de verdere uitwerking en implementatie van het plan. Alleen door gezamenlijk de handen ineen te slaan kan het gewenste resultaat worden behaald.