Over BES(t) 4 Kids

Kwaliteit

Kwalitatief goede en verantwoorde dagopvang en buitenschoolse opvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom worden kwaliteitseisen vastgelegd in wetgeving en in eilandelijke verordeningen. Deze eisen gaan over zaken als de zorg voor het kind en diens ontwikkeling, veiligheid, hygiëne en huisvesting.

Het doel is dat alle organisaties die dagopvang of buitenschoolse voorzieningen aanbieden, voldoen aan de kwaliteitseisen na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De openbare lichamen ondersteunen de organisaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang bij het verbeteren van de kwaliteit. Enkele belangrijke pijlers voor het verbeteren van de kwaliteit zijn:

Van belang is een doorlopende ontwikkeling van een kind. De verantwoordelijkheid daarvoor start op de kinderopvang. Vanaf de leerplichtige leeftijd van 4 jaar wordt ook een doorlopende leerlijn van belang.

De overgang van kinderopvang naar de basisschool is voor sommige kinderen van 4 jaar erg groot. Onderzocht wordt of het mogelijk is om deze overgang voor het kind makkelijker te maken. Daarvoor zijn goede afspraken tussen de kinderopvangorganisaties en de basisscholen essentieel. De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op het bestaan van dergelijke afspraken en op een goede overdracht van kinderen op zowel de kinderopvangorganisaties als de scholen.

Met voorschoolse educatie is het mogelijk om ontwikkel- en onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen of te verminderen. Daarom vinden de openbare lichamen het wenselijk dat iedere kinderopvang werkt aan voorschoolse educatie. 

Spelend leren is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. In de voorschoolse educatie worden activiteiten spelenderwijs aangeboden om kinderen te helpen ontwikkelen. Er zijn ook wisselende thema’s. Als kinderopvang en basisonderwijs deze thema’s op elkaar afstemmen, draagt dit ook bij aan een soepele overgang van kinderen naar de basisschool.

Voor het aanbieden van verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang is het noodzakelijk dat beroepskrachten goed zijn opgeleid. Ook is belangrijk dat er binnen een opvangorganisatie voldoende expertise is op het gebied van voorschoolse educatie en het signaleren van ontwikkel- en leerachterstanden. 

Daarom is een scholingsplan opgesteld om lokale organisaties te ondersteunen bij het opleiden van personeel. Daarmee kunnen alle organisaties voldoen aan de gestelde eisen.

Goede dagopvang en buitenschoolse voorzieningen vergen degelijk bestuur en management van de organisatie. Bestuurders en directeuren moeten zich bewust zijn van hun functies, rollen en verantwoordelijkheden en in staat zijn deze goed te vervullen. In overleg met de organisaties wordt er ondersteuning op dit vlak aangeboden.

Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Met goede arbeidsvoorwaarden in de sector wordt werken in de kinderopvang aantrekkelijker en zijn kinderopvangorganisaties in staat om goed opgeleide medewerkers aan te trekken en vast te houden.

Daarom wil het programma BES(t) 4 kids de kinderopvangorganisaties helpen bij  het structureel verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Het streven is om te komen tot een collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst: de CAO Kinderopvang CN. Hierin kunnen zaken zoals minimale salarissen, vakantie(geld) en pensioen collectief geregeld worden. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van de sector aanzienlijk. Een CAO Kinderopvang is echter niet van vandaag op morgen geregeld. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Zo worden bijvoorbeeld eerst alle wensen en behoeften van werkgevers en werknemers op de drie eilanden geïnventariseerd. Ook moeten werkgevers en werknemers in de kinderopvang zich organiseren, bijvoorbeeld in een werkgeversvereniging en vakbond. Daarna zijn veel gesprekken tussen werkgevers en werknemers nodig om het eens te worden over een eerste CAO. BES(t) 4 kids faciliteert en stimuleert dit proces.