Over BES(t) 4 Kids

Integrale zorgstructuur

In Caribisch Nederland ondersteunen de Expertisecentra Onderwijszorg (EOZ) leerlingen die door leer- of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Een vergelijkbare zorgstructuur voor kinderen in de dagopvang en buitenschoolse opvang ontbreekt nog. Terwijl ook jonge kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte goede en adequate opvang verdienen. Daarom werkt BES(t) 4 kids aan een wettelijke, integrale zorgstructuur voor de dagopvang, het onderwijs en de buitenschoolse voorzieningen.

Het doel is dat de organisaties voor dagopvang en buitenschoolse voorzieningen met de scholen en andere partners samenwerken om elk kind de zorg te bieden die het nodig heeft.

Er wordt voortgebouwd op de onderwijszorgstructuur zoals de eilanden die al kennen. Er gelden twee belangrijke uitgangspunten:

  • organisaties voor dagopvang en buitenschoolse voorzieningen zijn in staat kinderen met ontwikkel- en/of gedragsproblemen in de eigen organisatie op te vangen en te begeleiden (inclusieve opvang);
  • organisaties voor dagopvang en buitenschoolse voorzieningen kunnen voor de kinderen die dat nodig hebben, aanspraak maken op specialistische expertise en voorzieningen.

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving zijn vanaf 2020 afspraken gemaakt tussen de openbare lichamen en organisaties voor dagopvang, buitenschoolse voorzieningen en onderwijs. Openbare lichamen kunnen nu al tijdelijk maatregelen treffen om bepaalde groepen kinderen met een extra ondersteunings- of zorgbehoefte te ondersteunen.