Over BES(t) 4 Kids

Financiële toegankelijkheid

Dagopvang en buitenschoolse opvang moeten voor kinderen toegankelijk zijn, ook financieel. Wachtlijsten moeten beperkt worden en opvang moet betaalbaar zijn voor alle ouders. Opvangorganisaties worden financieel ondersteund als ze voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de wet- en (lokale) regelgeving.

Op dit moment is er een tijdelijke subsidieregeling voor de kinderopvang om de kwaliteit te kunnen verbeteren en de kosten voor ouders te verlagen. In het wetsvoorstel Kinderopvang Caribisch Nederland wordt de financiering van de kinderopvang structureel geregeld. Het doel is dat er in 2022 voor kinderen tussen 0 en 12 jaar een volwaardige en betaalbare plaats is in de kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Tijdelijke subsidieregeling
Kinderopvangorganisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba die in het bezit zijn van een exploitatievergunning op grond van de Eilandsverordening Kinderopvang kunnen in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. De organisaties kunnen met deze subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB). Zij worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het openbaar lichaam.

Ouderbijdrage
Het programma BES(t) 4 kids wenst dat ouders hun kinderen naar de opvang kunnen brengen zonder zich zorgen te hoeven maken over de financiering. De ouderbijdrage is voor kinderopvangorganisaties die subsidie ontvangen, vastgesteld: zij mogen een ouderbijdrage vragen die tussen een minimum en maximum bedrag ligt. Ouders die minder inkomen hebben, kunnen een kindplaatssubsidie bij het Openbaar Lichaam aanvragen.

De bedoeling is dat ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel een vaste ouderbijdrage gaan betalen. De openbare lichamen bepalen verder of zij kinderopvang gratis maken voor ouders die in armoede leven.

Meer informatie
De tijdelijke subsidieregeling vindt u hier: tijdelijke subsidieregeling

De bedragen van de tijdelijke subsidieregeling en ouderbijdragen die daarbij horen, vindt u op de pagina’s van de eilanden:

Toekomstige vergoeding voor kinderopvang

In het wetsvoorstel Kinderopvang BES staat dat de Rijksoverheid de kosten voor kinderopvang voor een groot deel gaat betalen. Ouders zullen uiteindelijk nog maar  een klein deel van alle kosten hoeven te betalen. De exacte bedragen moeten nog vastgesteld worden. Daarvoor was onderzoek nodig naar de precieze kosten van kinderopvang als een kinderopvang voldoet aan alle regels voor goede kwaliteit. Dit onderzoek, waaraan meer dan driekwart van alle kinderopvangorganisaties in Caribisch Nederland heeft meegewerkt, is afgerond. Op basis van het onderzoek komt het ministerie van SZW in samenwerking met de openbare lichamen met een voorstel voor de systematiek en de hoogte van de kinderopvangvergoeding. Dit voorstel wordt met kinderopvangorganisaties en ouders besproken tijdens consultatiesessies op de drie eilanden. Daarna wordt het voorstel ter besluit aan de minister voorgelegd.

Factsheet met de belangrijkste onderzoeksresultaten

Het volledige rapport