Eerste bijeenkomst Pedagogisch Netwerk Bonaire

Op 20 augustus vond een eerste bijeenkomst plaats van het Pedagogisch Netwerk Bonaire. Directeuren en bestuurders van kinderopvangcentra, buitenschoolse opvang en primair onderwijs waren ruim vertegenwoordigd, evenals beleidsmedewerkers van verschillende OLB-diensten en OCW. Via het Pedagogisch Netwerk wil het programma BES(t) 4 kids een goede samenwerking en afstemming realiseren met partners in de kinderopvang en het onderwijs, met als doel de kwaliteit te verbeteren.

 

Eilandelijke pedagogische visie in ontwikkeling

Tijdens de bijeenkomst werd vooral ingezoomd op het traject om te komen tot een Wet op de Kinderopvang BES en de consequenties van deze nieuwe wet voor alle stakeholders. Van groot belang is dat er vanuit een pedagogische visie gewerkt wordt en dat kinderopvang en scholen daarbij goed met elkaar samenwerken. Onder leiding van UNICEF is er al veel voorwerk gedaan om per eiland te komen tot een gezamenlijke pedagogische visie. De afronding van dit traject kan spoedig plaatsvinden door deze pedagogische visie van de kinderopvang af te stemmen met de schoolplannen van het primair onderwijs. Een digitale consultatie ligt daarbij voor de hand, gevolgd door een sessie waarin het eindconcept geformuleerd en aangeboden wordt aan de overheid.

 

Samenwerking kinderopvang en scholen

In het wetsvoorstel worden ook eisen gesteld op het gebied van een doorgaande ontwikkel- en leerlijn, de monitoring van kinderen en een warme overgang van kinderopvang naar de basisschool. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen kinderopvang en scholen. Hierbij dient gewerkt te worden met een programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Op Bonaire is in de kinderopvang gekozen voor het programma Kaleidoscoop, dat al op beperkte schaal is ingevoerd. Ook het onderwijs heeft aangegeven positief te staan tegenover invoering van Kaleidoscoop in groep 1 en 2.

Het scholingstraject voor dit programma wordt opgezet door SHiF, de licentiehouder van het programma op Bonaire. Op dit moment worden 10 trainers opgeleid om de scholing en coaching in de praktijk te organiseren.

 

Monitoren overgang naar school

Om de overgang van kinderopvang naar de school soepel te laten verlopen, moeten kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling. Zodat zij passende activiteiten aangeboden kunnen krijgen op het moment dat dat nodig is. Daarom zijn uniforme observatiesystemen en overdrachtsformulieren nodig. Hiermee kunnen scholen, met toestemming van de ouders, geïnformeerd worden over de leerlingen die instromen. Ook kunnen ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig aangepakt worden, met juiste interventies of doorverwijzing naar specialisten. Hiervoor wordt een zorgstructuur opgezet.

 

Samenwerking school en buitenschoolse opvang

Tot slot wordt gepleit voor een betere samenwerking tussen school en buitenschoolse opvang (BSO). De BSO kan het onderwijs ondersteunen door bijvoorbeeld dezelfde thema’s te belichten, extra taalactiviteiten te organiseren en aandacht te besteden aan talentontwikkeling. De ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) kan het samenwerkingsproces versterken. Op een IKC zijn immers al initiatieven om te komen tot een gezamenlijke pedagogische visie en afstemming tussen kinderopvang en school.

 

Gezien de grote opkomst en reacties van de deelnemers, is er zeker behoefte aan vervolgbijeenkomsten van het Pedagogisch Netwerk.